+91-755-4929910

Our Leadership Team


Sheetal Raj
Director, President and CEO

Mr. Abhishek Sharma
Team Leader

Mrs Ankita Kaushal
BDE

Miss Neeti Patankar
Sr. HR Executive

Miss Shivani Kalbhor
HR Executive

Jaishri Lakhere
Sr. Executive

Mr. Dipesh Vishwakarma
HR Executive

Mr. Sumit Goswami
HR Executive